Pʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ xᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ ᴄᴜ̛̣ᴄ ʟᴏ̛́ɴ ᴛᴀ̣ɪ Kᴏɴ Tᴜᴍ

Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ xᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ́ᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ đᴇ̂̉ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ ᴛᴀ̣ɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̆ᴋ Hᴀ̀ (Kᴏɴ Tᴜᴍ) ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴏ̂́ɪ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴇ̂ɴ đᴇ̂́ɴ ʜᴏ̛ɴ 13 ᴛᴀ̂́ɴ.

Nɢᴀ̀ʏ 11-9, Cᴜ̣ᴄ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛ.ᴏ̣̂ɪ ᴘʜ.ᴀ̣ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ (Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴍᴏ̛̉ ʀᴏ̣̂ɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ xᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ, ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ xᴜᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ Đᴏ̂̀ɴɢ Aɴ Vɪᴇ̂ɴ (ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Đᴀ̆́ᴋ Hᴀ̀, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̆́ᴋ Hᴀ̀, ᴛɪ̉ɴʜ Kᴏɴ Tᴜᴍ).

Bᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ xᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜʏ́ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̉ ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛɪ̣ᴄʜ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ.

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ Vᴜ̃ Vᴀ̆ɴ Hᴀ̣̂ᴜ – ᴘʜᴏ́ ᴄᴜ̣ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Cᴜ̣ᴄ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛ.ᴏ̣̂ɪ ᴘʜ.ᴀ̣ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ (C04) – xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʜᴏ̣ᴘ ʙᴀ́ᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ Hᴏ̣̂ɪ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴀ̂́ᴘ ʙᴏ̣̂ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ɴᴀ̂ɴɢ ᴄᴀᴏ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ đᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ xᴜʏᴇ̂ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀ (10-9) ᴛᴀ̣ɪ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 6-8, ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ̣̂ đᴀ̃ ᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴋʜᴜ ɴʜᴀ̀ xᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ xᴜᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ Đᴏ̂̀ɴɢ Aɴ Vɪᴇ̂ɴ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ.

Tʜᴇᴏ đᴏ́ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏ̉ᴀ, ᴄᴀ̂́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̣ ʟᴀɪ ᴠᴀ̃ɴɢ. Lᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Kᴏɴ Tᴜᴍ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴠᴏ̀ɴɢ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴇ̂̉ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Vɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜᴀ́ᴍ xᴇ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪ́ɴ ᴏ̛̉ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ ᴛʀᴏɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ ʜᴀɪ ɴɢᴀ̀ʏ 6 ᴠᴀ̀ 7-8.

Sᴀᴜ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴍ xᴇ́ᴛ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ 7 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ́ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛɪ̣ᴄʜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴀ̉ ᴏ̂ᴛᴏ̂ ᴛᴀ̉ɪ ʟᴏ̛́ɴ đᴇ̂̉ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛᴀɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴠᴜ̣ ᴀ́.ɴ.

Tᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀ̃ ᴛʜᴜ ɢɪᴜ̛̃ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ʟɪ́ᴛ ᴅᴜɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ; ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 13 ᴛᴀ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴛ, ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 20 ᴛᴀ̂́ɴ ᴍᴀ́ʏ ᴍᴏ́ᴄ, ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ.

Đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ Hᴀ̣̂ᴜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴇ̂̉ ᴘʜᴀ́ ᴀ́.ɴ, Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ đᴀ̃ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɢᴏ̂̀ᴍ: Kᴏɴ Tᴜᴍ, Bɪ̀ɴʜ Đɪ̣ɴʜ, Nɪɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ, Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, TP.HCM ᴠᴀ̀ Đᴏᴀ̀ɴ 3, Cᴜ̣ᴄ Pʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ ᴠᴀ̀ ᴛ.ᴏ̣̂ɪ ᴘʜ.ᴀ̣ᴍ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Bᴏ̣̂ ᴛᴜ̛ ʟᴇ̣̂ɴʜ Bᴏ̣̂ đᴏ̣̂ɪ Bɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, Vᴜ̣ Kɪᴇ̂̉ᴍ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴀ́.ɴ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ (Vɪᴇ̣̂ɴ KSND Tᴏ̂́ɪ ᴄᴀᴏ). Kᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ đᴀ̃ ʙᴀ̆́ᴛ 7 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ɴᴀ̀ʏ.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ xᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ TNHH xᴜᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ Đᴏ̂̀ɴɢ Aɴ Vɪᴇ̂ɴ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛́ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Aɴ (48 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ), ᴛʀᴜ́ xᴀ̃ Tɪᴇ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ, TP Pʜᴀɴ Tʜɪᴇ̂́ᴛ, ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴀ̀ɴʜ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ʙᴜᴏ̂ɴ ʙᴀ́ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʟɪᴇ̣̂ᴜ, ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ʟᴀ̆́ᴘ đᴀ̣̆ᴛ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ, ʙᴜᴏ̂ɴ ʙᴀ́ɴ ɴᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̂ᴍ sᴀ̉ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ʟɪᴇ̣̂ᴜ.

Tᴜʏ xᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴅᴏ ᴏ̂ɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Aɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜ̉, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̣ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʜᴜᴇ̂ ʟᴀ̣ɪ đᴇ̂̉ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ, ᴍᴀ́ʏ ᴍᴏ́ᴄ ʜᴏ́ᴀ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ, ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴜ̣ ᴛɪɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ.

Xᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ “ᴋʜᴜ̉ɴɢ” ᴅᴏ ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴀ̀ɴʜ ʙɪ̣ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ́ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ?

Tᴏ̂́ɪ 13-9, ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ PV Bᴀ́ᴏ CAND, đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Cᴜ̣ᴄ CSĐT ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ (Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ) ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ʜᴀ̀ɴɢ ᴠɪ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ ᴄᴜ̛̣ᴄ “ᴋʜᴜ̉ɴɢ” đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ TNHH xᴜᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ Đᴏ̂̀ɴɢ Aɴ Vɪᴇ̂ɴ, ᴛᴏ̂̉ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ 3B, ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Đᴀ̆́ᴋ Hᴀ̀, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̆́ᴋ Hᴀ̀, ᴛɪ̉ɴʜ Kᴏɴ Tᴜᴍ. Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ đᴀ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ Cᴀɪ Zɪ ʟɪ (ᴛᴇ̂ɴ ɢᴏ̣ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟᴀ̀ Tʜᴀ́ɪ Tᴜ̛̣ Lᴜ̛̣ᴄ, SN 1963, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ TP Tᴀ̂́ɴ Gɪᴀɴɢ, ᴛɪ̉ɴʜ Pʜᴜ́ᴄ Kɪᴇ̂́ɴ, Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ). Cᴀɪ Zɪ ʟɪ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀ́ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ ᴛᴀ̣ɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ 1 ᴀ́.ɴ ᴄʜ.ᴜɴɢ ᴛʜ.ᴀ̂ɴ, ᴍᴏ̛́ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̣̆ᴄ xᴀ́ ᴛʜᴀ ᴛ.ᴜ̀ ᴛʜɪ̀ sᴀɴɢ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴘʜ.ᴀ̣ᴍ ᴛ.ᴏ̣̂ɪ.

Tᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 11-2018, Cᴜ̣ᴄ CSĐT ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ́ 1 ɴʜᴏ́ᴍ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴛᴀ̣ɪ ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Đɪ̣ɴʜ. Cᴀ́ᴄ ᴛʀɪɴʜ sᴀ́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴜ̣ᴄ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Đɪ̣ɴʜ ʀᴀ̀ sᴏᴀ́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ đɪ̣ᴀ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, Cᴜ̣ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Cᴜ̣ᴄ CSĐT ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ Tʀᴜɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Pʜᴀ̣ᴍ Vᴀ̆ɴ Cᴀ́ᴄ, ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ 5 ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ, ᴋɪᴇ̂ɴ ᴛʀɪ̀ ʀᴀ̀ sᴏᴀ́ᴛ.

Mᴏ̣̂ᴛ ᴛᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴏ̛̉ TP Qᴜʏ Nʜᴏ̛ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ đɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴍɪɴʜ. Tᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ sᴀ̂ᴜ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ɴᴏ̛ɪ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʜᴜᴇ̂ đᴇ̂̉ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ THHH Hᴏᴀ̀ɴɢ Nɢᴀ̂ɴ Pʜᴀ́ᴛ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Bᴜ̀ɪ Tʜɪ̣ Xᴜᴀ̂ɴ.

Tᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ xᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴏ́ᴍ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴠᴏ̛́ɪ ᴅᴀɴʜ ɴɢʜɪ̃ᴀ ʟᴀ̀ ᴋʜᴀɪ ᴛʜᴀ́ᴄ, ᴄʜᴇ̂́ ʙɪᴇ̂́ɴ đᴀ́ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, đɪ̣ᴀ ʜɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ xᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̣̂ᴘ, ᴋʜᴏ́ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴀ̣̂ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴜ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀɪɴʜ sᴀ́ᴛ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ.

Tʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ, ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙɪ̣ ʙᴀ̣ɪ ʟᴏ̣̂, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ 5- 2019, ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀ̃ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ʙᴏ̂́ɴ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴛᴀ̉ɪ (ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴏ̣ɴɢ 10 ᴛᴀ̂́ɴ) ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴍᴀ́ʏ ᴍᴏ́ᴄ, ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ᴠᴀ̀ ʜᴏ́ᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴛᴜ̛̀ TP Qᴜʏ Nʜᴏ̛ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴋʜᴏ ᴏ̛̉ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Bɪ̀ɴʜ Tᴀ̂ɴ, TP Hᴏ̂̀ Cʜɪ́ Mɪɴʜ ᴄᴀ̂́ᴛ ɢɪᴀ̂́ᴜ. Sᴀᴜ đᴏ́, ɴʜᴏ́ᴍ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʙᴀ̆̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ, đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴀ̆́ᴛ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴏ̣̂ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴄʜᴇ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴛᴜɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ.

Đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ 7-2019, ʜᴏ̣ ǫᴜᴀʏ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴜᴇ̂ đɪ̣ᴀ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ đᴇ̂̉ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ. Cᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đɪ ᴋʜᴀ̉ᴏ sᴀ́ᴛ ᴏ̛̉ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴏ̛ɪ ɴʜᴜ̛ TP Hᴏ̂̀ Cʜɪ́ Mɪɴʜ, Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Tᴀ̂ʏ Nɪɴʜ, Nɪɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ, Kʜᴀ́ɴʜ Hᴏ̀ᴀ ᴠᴀ̀ Gɪᴀ Lᴀɪ… ʀᴏ̂̀ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴛʜᴜᴇ̂ đɪ̣ᴀ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴏ̛̉ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Đᴀ̆́ᴋ Hᴀ̀, ᴛɪ̉ɴʜ Kᴏɴ Tᴜᴍ.

Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴋʜᴜ ʟᴀ̀ɴɢ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Đᴀ̆́ᴋ Hᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ǫᴜʏ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ đᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏ̣̂ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴋʜᴜ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴜ̛ (ʙᴀɴ ɴɢᴀ̀ʏ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ, ʙᴀɴ đᴇ̂ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴀɪ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ). Tʀᴜɴɢ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴀ́ɴɢ 7, ɴʜᴏ́ᴍ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ TNHH xᴜᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ Đᴏ̂̀ɴɢ Aɴ Vɪᴇ̂ɴ, ᴛᴏ̂̉ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ 3B, ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Đᴀ̆́ᴋ Hᴀ̀. Sᴀᴜ đᴏ́, ᴄʜᴜ́ɴɢ ɢɪᴀ ᴄᴏ̂́ ɴʜᴀ̀ xᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ, ǫᴜᴀ̂ʏ ᴋɪ́ɴ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̂́ᴍ ᴛᴏ̂ɴ…

Bᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛʜɪ̀ ᴅᴀ́ɴ ʙɪᴇ̂̉ɴ “Kʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴛʜɪ́ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̣̂ɴ sᴜ̛̣ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̀ᴏ”. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ xᴇ ᴄʜᴏ̛̉ “ʜᴀ̀ɴɢ” ʀᴀ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ, ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ 1 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂́ʏ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ɴᴀ̀ʏ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ đᴏ́ɴɢ ᴄᴜ̛̉ᴀ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪ́ɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, Cᴜ̣ᴄ CSĐT ᴛ.ᴏ̣̂ɪ ᴘʜ.ᴀ̣ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, xᴀ́ᴄ ʟᴀ̣̂ᴘ Bᴀɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ đᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴅᴏ Tʀᴜɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Pʜᴀ̣ᴍ Vᴀ̆ɴ Cᴀ́ᴄ ʟᴀ̀ᴍ Tʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʙᴀɴ. Đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 18-7, Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢɪᴀ ᴄᴏ̂́ ɴʜᴀ̀ xᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ, ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣, ᴍᴀ́ʏ ᴍᴏ́ᴄ ᴛᴜ̛̀ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Bɪ̀ɴʜ Tᴀ̂ɴ, TP Hᴏ̂̀ Cʜɪ́ ᴍɪɴʜ ᴠᴇ̂̀ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ TNHH xᴜᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ Đᴏ̂̀ɴɢ Aɴ Vɪᴇ̂ɴ đᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̆́ᴘ đᴀ̣̆ᴛ ᴠᴀ̀ đɪ ᴠᴀ̀ᴏ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ “đᴀ́”.

Cᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ sɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴀ̆ɴ ᴏ̛̉ ɴɢᴀʏ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ, ɪ́ᴛ ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴜ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ 1 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀᴍ ɢɪᴏ̛́ɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ʟᴏ ʜᴀ̣̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ɴ, ʙᴇ̂́ᴘ ɴᴜ́ᴄ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ. Cᴜ̛̉ᴀ ᴄᴜ̉ᴀ xᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ đᴏ́ɴɢ ᴄᴜ̛̉ᴀ “ɴᴏ̣̂ɪ ʙᴀ̂́ᴛ xᴜᴀ̂́ᴛ, ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̣̂ᴘ”, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̣ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴀ̀ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ. Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 1 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ sᴀᴜ, ᴄᴜ̛́ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴀɴ đᴇ̂ᴍ, ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ɴᴇ̂ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴍᴀ́ʏ ᴍᴏ́ᴄ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ, ᴋᴇ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴍᴜ̀ɪ ʜᴏ́ᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴛ…

Tʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣, Bᴀɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ. Nɢᴀ̀ʏ 6-8-2019, Bᴀɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ “ᴄᴀ̂́ᴛ ᴠᴏ́”. Cᴀ́ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴘʜᴀ́ ᴀ́ɴ ɢᴏ̂̀ᴍ Cᴜ̣ᴄ CSĐT ᴛ.ᴏ̣̂ɪ ᴘʜ.ᴀ̣ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ ᴠᴏ̛́ɪ sᴜ̛̣ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ Cᴜ̣ᴄ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, Bᴏ̣̂ Tᴜ̛ ʟᴇ̣̂ɴʜ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴄᴏ̛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ: Kᴏɴ Tᴜᴍ, Bɪ̀ɴʜ Đɪ̣ɴʜ, Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, TP Hᴏ̂̀ Cʜɪ́ Mɪɴʜ, Nɪɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ… ᴄʜɪᴀ ʟᴀ̀ᴍ 10 ᴛᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ, ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴏ̛ɴ 200 ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂, ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ đᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴘʜᴀ́ ᴀ́.ɴ.

Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 6ʜ sᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴛᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̛́ 1, ᴅᴏ Tʀᴜɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Pʜᴀ̣ᴍ Vᴀ̆ɴ Cᴀ́ᴄ, Tʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Mᴀ̣ɴʜ Tʀᴜɴɢ (Pʜᴏ́ Tʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʙᴀɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ) ᴄʜɪ̉ ʜᴜʏ đᴀ̃ ʙᴀᴏ ᴠᴀ̂ʏ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ 7 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Đᴏ̂̀ɴɢ Aɴ Vɪᴇ̂ɴ.

Tʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ, ᴄᴏ́ 4 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀɴɢ ɴɢᴜ̉ ᴠᴀ̀ 3 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀɴɢ ᴠᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ đᴀ́. Dᴏ ʙɪ̣ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪ̣ᴘ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̛̣, ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴜ̉ʏ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴛᴀ̂̉ᴜ ᴛᴀ́ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ. Cᴜ̀ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴠᴀ̂ʏ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴏ̛̉ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́.

Kʜᴀ́ᴍ xᴇ́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃ ᴏ̛̉ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Đᴏ̂̀ɴɢ Aɴ Vɪᴇ̂ɴ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴜ ɢɪᴜ̛̃ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 150 ʟɪ́ᴛ ᴅᴜɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ (ᴅᴀ̣ɴɢ sᴇ̣̂ᴛ ᴍᴀ̀ᴜ đᴇɴ). Qᴜᴀ ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ sᴏ̂́ ᴅᴜɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ đᴀ́ Mᴇᴛʜᴀᴍᴘʜᴇᴛᴀᴍɪɴᴇ; 13 ᴛᴀ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴛ, ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛̣ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̀ɴɢ ᴘʜɪ, ᴄᴀɴ ɴʜᴜ̛̣ᴀ, sᴏ̂́ ᴄʜᴀ̣̂ᴜ… ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 20 ᴛᴀ̂́ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣, ᴍᴀ́ʏ ᴍᴏ́ᴄ, ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ.

Tɪᴇ̂́ᴘ đᴏ́, Bᴀɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ ᴋʜᴀ́ᴍ xᴇ́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ TNHH Hᴏᴀ̀ɴɢ Nɢᴀ̂ɴ Pʜᴀ́ᴛ (TP Qᴜʏ Nʜᴏ̛ɴ, Bɪ̀ɴʜ Đɪ̣ɴʜ), ᴛʜᴜ ɢɪᴜ̛̃: 52 ᴛʜᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴜʏ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ʜᴏ́ᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴛ; 50 ʙᴀᴏ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ʜᴏ́ᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴛ, ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴛ; 2 xᴏ̂ ɴʜᴜ̛̣ᴀ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʀᴜ̣ ᴛʀᴏ̀ɴ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʟᴏ̉ɴɢ ᴅᴀ̣ɴɢ sᴇ̣̂ᴛ, ᴍᴀ̀ᴜ ɴᴀ̂ᴜ đᴇɴ (ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ Mᴇᴛʜᴀᴍᴘʜᴇᴛᴀᴍɪɴᴇ)… Mᴏ̛̉ ʀᴏ̣̂ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, Bᴀɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 1 ᴋʜᴏ ʜᴏ́ᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Bᴜ̀ɪ Tʜɪ̣ Xᴜᴀ̂ɴ, TP Qᴜʏ Nʜᴏ̛ɴ, ᴛʜᴜ ɢɪᴜ̛̃ 350 ʙᴀᴏ ʜᴏ́ᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴛ (ʟᴏᴀ̣ɪ 25ᴋɢ/ʙᴀᴏ), 98 ᴘʜɪ ʟᴏᴀ̣ɪ 200 ʟɪ́ᴛ, 84 ᴄᴀɴ ʟᴏᴀ̣ɪ 30 ʟɪ́ᴛ…

Nʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛᴀ̣ɪ 3 đɪ̣ᴀ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴇ̂ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ᴛʜᴜ ɢɪᴜ̛̃ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴋʜᴏ̂́ɪ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 30 ᴛᴀ̂́ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴛ, ʜᴏ́ᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴛ. Tʜᴇᴏ Cᴜ̣ᴄ CSĐT ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ́, ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ᴛʜɪ̀ ᴠᴏ̛́ɪ sᴏ̂́ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʜᴏ́ᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴛ, ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ɪ ᴛᴀ̂́ɴ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ đ.ᴀ́.

Đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ᴋʜ.ᴏ̛̉ɪ ᴛ.ᴏ̂́, ᴛ.ᴀ̣ᴍ ɢɪ.ᴀᴍ 8 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ (7 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ, 1 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ ɢᴏ̂́ᴄ Hᴏᴀ) ɢᴏ̂̀ᴍ: Cᴀɪ Zɪ ʟɪ; Sᴏɴɢ Jɪᴀɴ Hᴜᴀɴɢ (ᴛᴜ̛́ᴄ Tᴏ̂́ɴɢ Kɪᴇ̂́ɴ Hᴏᴀ̀ɴɢ, SN 1963), ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ TP Tʀɪᴇ̂̀ᴜ Cʜᴀ̂ᴜ, ᴛɪ̉ɴʜ Qᴜᴀ̉ɴɢ Đᴏ̂ɴɢ; Lʏᴜ Yᴜ Zʜᴏɴɢ (ᴛᴜ̛́ᴄ Lᴜ̛̃ Dᴜ̛ Tʀᴏ̣ɴɢ, SN 1975), ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Nᴀᴍ Aɴ, TP Tᴜʏᴇ̂̀ɴ Cʜᴀ̂ᴜ, ᴛɪ̉ɴʜ Pʜᴜ́ᴄ Kɪᴇ̂́ɴ, Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ; Yᴀɴɢ Yᴜᴀɴ Dᴇ (ᴛᴜ̛́ᴄ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Vɪᴇ̂̃ɴ Đᴜ̛́ᴄ, SN 1964), ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴜ Tᴀᴍ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ, TP Tᴀᴍ Mɪɴʜ, ᴛɪ̉ɴʜ Pʜᴜ́ᴄ Kɪᴇ̂́ɴ; Hᴜᴀɴɢ Sʜᴀɴ Yᴜᴀɴɢ (ᴛᴜ̛́ᴄ Hᴏᴀ̀ɴɢ Sᴏ̛ɴ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ), SN 1990, TP Nᴀᴍ Aɴ, ᴛɪ̉ɴʜ Pʜᴜ́ᴄ Kɪᴇ̂́ɴ; Zʜᴀɴɢ Qɪɴ Sʜᴜ (SN 1961), ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛɪ̉ɴʜ Pʜᴜ́ᴄ Kɪᴇ̂́ɴ; Cᴀɪ Sɪ Yᴜᴀɴ (ᴛᴜ̛́ᴄ Tʜᴀ́ɪ Tᴜ̛ Vɪᴇ̣̂ɴ, SN 1946, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛɪ̉ɴʜ Pʜᴜ́ᴄ Kɪᴇ̂́ɴ; Sᴀ̀ɴ Kʜᴜᴀ̂́ɴ Sᴀ́ɴɢ (Tᴜ̛́ᴄ Tʀᴀ̂̀ɴ, SN 1976), ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Bɪ̀ɴʜ Tᴀ̂ɴ, TP Hᴏ̂̀ Cʜɪ́ Mɪɴʜ.

Sᴏɴɢ sᴏɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴘʜᴀ́ ᴀ́.ɴ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ʙᴀ̆́ᴛ 22 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ ᴛᴀ̣ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ. Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ đᴀ̃ ᴋʜ.ᴏ̛̉ɪ ᴛ.ᴏ̂́, ᴛ.ᴀ̣ᴍ ɢɪ.ᴀᴍ 18 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ.

Hɪᴇ̣̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴀɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀɴɢ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴍᴏ̛̉ ʀᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴠᴇ̂̀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ xᴜʏᴇ̂ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴄᴏ́ ǫᴜʏ ᴍᴏ̂ ʟᴏ̛́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *