b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ô̼m̼

T̼.̼ử̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ê̼u̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ […]

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼60

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼n̼a̼c̼o̼n̼e̼x̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ […]