Pʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ xᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ ᴄᴜ̛̣ᴄ ʟᴏ̛́ɴ ᴛᴀ̣ɪ Kᴏɴ Tᴜᴍ

Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ xᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ́ᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ đᴇ̂̉ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ ᴛᴀ̣ɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̆ᴋ Hᴀ̀ (Kᴏɴ Tᴜᴍ) ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴏ̂́ɪ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴇ̂ɴ […]